Vertrouwenspersoon

Bij activiteiten van onze verenigingen komen jonge en oudere mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen. De besturen voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat. Toch kunnen er situaties ontstaan, waarin er sprake is van ongewenst gedrag.

Plegers en slachtoffers

Seksuele intimidatie komt voor in alle takken van sport. Het kan vrouwen, mannen en kinderen overkomen. Vrouwen en kinderen lopen het meeste risico. Plegers kunnen medesporters, trainers of andere begeleiders zijn. Ook hierbij gaat het zowel om mannen als vrouwen.

Wat is ongewenst gedrag

Dat kan zich in zeer uiteenlopende vormen voordoen zoals:

 • machtsmisbruik
 • verbale agressie
 • fysiek geweld
 • pesten
 • ongewenste intimiteiten

Wat zijn ongewenste intimiteiten

Er bestaan vele uitingsvormen. Het uit zich in gedrag dat in strijd is met sociaal-ethische moraal.
Voorbeelden zijn:

 • ingaan op avances of gedrag met liefdesverschijnselen
 • ongewenste/onnodige aanraking
 • het verbaal scheppen van een seksueel/erotische sfeer
 • zich tegen een ander aandrukken of sterkere vormen van aanranding

Signaleren en praten

Iedereen die sport moet dat kunnen doen in veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met bovenstaande omstandigheden is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan vele emoties en vragen oproepen, ook als je niet zelf het slachtoffer bent. Blijf er dan niet mee rondlopen. Signaleer het en praat er over met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het openbaar maken kan herhaling of verergeren van de situatie voorkomen. Er over praten is vaak moeilijk, het kan gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Om die reden hebben FRIGRO en GSVV een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon

Hij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Hij doet niets wat je niet weet. Hij kan je helpen bij het indienen van een klacht, bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Hij verstrekt voorlichting over ongewenst gedrag. Zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag. Zoekt naar een informele oplossing en staat de klager terzijde bij het indienen van een formele klacht. Hij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, beklaagde of andere betrokkenen te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijk is. Hij is bevoegd, om voor de uitoefening van zijn werkzaamheden, advies in te winnen bij deskundigen

Protocol

Door het NSF is een protocol voor een vertrouwenspersoon opgesteld.
Zie hiervoor de website van het NOC NSF
www.nocnsf.nl/home

Meldingsformulier

Voor een schriftelijke melding gericht aan de vertrouwenspersoon, is er bij het secretariaat van FRIGRO en GSVV een standaard formulier “Meldingsformulier Ongewenst Gedrag” beschikbaar.
U kunt dit formulier ook downloaden: Formulier ongewenst gedrag.

Adres gegevens vertrouwenspersoon GSVV

Dhr P. Niekerk
De Flaphoek 4
9873 PM Gerkesklooster
Tel. 0512-352615

Vertrouwenspersoon NOC NSF in Friesland

Mw. Riki Telgen
Bereikbaarheid: Altijd via voicemail
Tel. 06-14297271
Functie: Vertrouwenspersoon slachtoffer/adviseur 

Gerkesklooster, september 2011

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Sponsoren
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor
 • Sponsor